God Rebeats

Hindi Bhajan | Free Bhajan | Krishna Bhajan

जनम तेरा बातों ही बीत गयो – कृष्ण भजन

जनम तेरा बातों ही बीत गयो – कृष्ण भजन

 

जनम तेरा बातों ही बीत गयो, रे तुने कबहू ना कृष्ण कहो |

पाँच बरस को भोलो बालो, अब तो बीस भयो |
मकर पचीसी माया के कारन, देश विदेश गयो ||

तीस बरस की अब मति उपजी, लोभ बढ़े नित नयो |
माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहू न तृप्त भयो ||

वृद्ध भयो तब आलस उपज्यो, कफ नित कंठ नयो |
साधू संगति कबहू न किन्ही, बिरथा जनम गयो ||

यो जग सब मतलब को लोभी, झूठो ठाठ ठयो |
कहत कबीर समझ मन मूरख, तूं क्यूँ भूल गयो ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God Rebeats © 2015 Krishna Bhajan